Hodnosti (v rámci DPM Alliance)

Po dlouhém jednání se přistoupilo k zavedení hodnostního systému, který snad bude využíván všemi jednotkami, které se začlenily do řad DPM Alliance. Prozatím tento systém používají některé jednotky napodobující SAS, čas ukáže, jestli se ujme i ve zbytku aliance, rozhodně nebude nikomu vnucován.

Smyslem je, aby se každý naučil základní praktické a teoretické dovednosti, které by měl i ten "airsoftový voják" znát, navíc je pak samozřejmě využije na akcích při bojových i nebojových činnostech. Také je to motivační prvek pro další zlepšování a samozřejmě se hodnosti využijí při organizaci jednotek do vyšších celků na společných akcích a cvičeních. Konkrétní hodnost je získána až po úplném splnění všech požadavků a pokud jedinec přestal splňovat podmínky udělení, hodnost může být odejmuta. Hodnostní označení jsou až na jednu výjimku převzata z britské armády (platných pro pěchotní jednotky), nosí se buď v páru na ramenou (starší typ uniformy) nebo pouze jedno označení vepředu uprostřed na hrudi (uniforma S95). U skutečné SAS je hodnostní systém oproti zbytku armády trochu odlišný, ale pro naše potřeby toto zanedbáváme.

Jednotky - členění

Pro přehlednost je třeba ještě zmínit strukturu jednotek, která s hodnostmi a velením úzce souvisí:

Struktura samozřejmě dále pokračuje, ale pro nás je tvorba vyššího celku nereálná. Velitel se jinak označuje jako CO (Commanding Officer) a zástupce velitele 2IC (Second-In-Command).
______________
* Toto označení se kromě SAS používá i u jiných jednotek.

Cadet (Cdt. - fictive)

Tato hodnost je fiktivní a získává ji automaticky každý, kdo splní následující požadavky, které jsou taktéž podmínkou pro registraci na portál aliance.

Private (Pte.)

Private je nejnižší skutečnou hodností v BA a vojáci nenosí žádné její označení. V armádě se pro hodnost Private používá mnoho různých pojmenování v závislosti na pluku, ke kterému voják patří, například u SAS je to Trooper. Pro naše účely je pro získání hodnosti Private nutno splnit požadavky z těchto oblastí:

Pro členy aliance bylo stanoveno určité závazné minimum v každé kategorii, ale jednotky si je můžou individuálně upravit (myšleno zpřísnit) dle libosti. Konkrétní požadavky jsou interní informace, které nebudeme zveřejňovat ani sdělovat osobám mimo alianci.

Non-Comissioned Officers (poddůstojníci)

Na požadavcích pro tyto hodnosti se pracuje a budou v nejbližší době stanoveny.

Lance Corporal (LCpl.)

Lance Corporal

Voják v této hodnosti bývá nejčastěji zástupcem velitele sekce a zároveň velí druhému fireteamu. Také specializovaní vojáci, jako např. kulometčíci nebo signalisté, mívají hodnost Lance Corporal.

 

Corporal (Cpl.)

Corporal

Corporal obvykle velí celé sekci a zároveň prvnímu fireteamu, pokud dojde k rozdělení sekce. V BA jsou poddůstojníci s touto hodností již velmi zkušenými vojáky a celkově tvoří stabilní základnu armády.

 

Sergeant (Sgt.)

Sergeant

Sergeant vykonává funkci zástupce velitele čety (Platoon) nebo oddílu (Troop), které standardně velí Lieutenant, nebo mu může být přidělena zvláštní pozice.

 

Staff Sergeant (SSgt.)

Staff Sergeant

Každá skupina vojáků, ať už se jedná o četu, oddíl nebo jinou, má svého zásobovacího seržanta (QMS - Quarter Master Sergeant), kterým bývá právě Staff Sergeant. U větších či specializovaných oddílů (např. právě SAS) může vykonávat stejnou funkci jako Sergeant.

 

Officers (důstojníci)

Následující hodnosti souvisí s výkonem velitelských funkcí u poměrně velkých celků, které vznikají spojením několika jednotek, tudíž je běžně nepoužíváme a jsou přidělovány spíše dočasně na průběh určité alianční akce, většinou však stejným lidem, kteří pro to prokázali znalosti a schopnosti.

Lieutenant (Lt.)

Lieutenant

Pouze v British Army a Royal Marines se používá samotné označení Lieutenant pro hodnost 1st Lieutenant, česky (nad)poručík, obvykle velí četě. V Royal Navy hodnost Lieutenant odpovídá hodnosti Captain v BA a RM. Naprostá většina z nich (cca 90%) jsou absolventi vojenské akademie, stejně jako jiní důstojníci.

 

Captain (Capt.)

Captain

Kapitán většinou vykonává funkci zástupce velitele roty nebo je štábním důstojníkem praporu (Battalion). Postavení kapitána v Royal Navy je oproti BA a RM dost odlišné a odpovídá hodnosti plukovníka (Colonel).

 

Major (Maj.)

Major

Major je velícím důstojníkem roty (případně eskadry), jeho zástupcem je důstojník v hodnosti kapitána.

 

Hodnosti zde uvedené jsou pouze výběrem těch, které budou v alianci pravděpodobně využívány, kompletní systém hodností si můžete prohlédnout například zde: NCOs, Officers.


Na tvorbě hodnostního systému pro DPM Allianci se v průběhu podíleli (abecedně):

Zvláštní poděkování patří Lt. Kolaříkovi z A/3/75 RGR, který přinesl cenné rady a zkušenosti.


Zdroje obrázků a informací o hodnostech:

Autor článku: Satan.


Best view with Opera 9.x or Mozilla Firefox 2.x, 1024 x 768 px. / Optimalizováno pro Opera 9.x a Mozilla Firefox 2.x, 1024 x 768 px.
Copyright 2021 © 22nd SAS Rgt - Military, Airsoft & Reenacting Clubs - Czech Republic Alliance